Matsutani Fumio No. 12 蒼 SOU, 2021 Dai Ichi Arts, Ltd.